ای دریغا راد مرد لطف و رحمت درگذشت      اسوه صبر و تلاش و کار و همت درگذشت

او کــه بـا عشق علی قلبش به سینـه می تپید      گشت تسلیــم قضـا و بـا رضایت درگــذشت