جهت ثابت شدن تصویر موس خود را بر روی تصویر نگه دارید.